Algemene voorwaarden

Algemene verkoop –en leveringsvoorwaarden van:

Jansen Hoveniersbedrijf B.V. Bremstraat 120A 4711 CK SINT WILLEBRORD

INSCHRIJFNUMMER: K.v.K. te BREDA: 20130117

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van

Jansen Hoveniersbedrijf B.V. , gevestigd te St. Willebrord, hierna te noemen de gebruiker.

2.De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.

3.Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indienen voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte ofopdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassingervan.

5.Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden,laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

6.Overeenkomsten en aanvullingen of wijzigingen daarop, worden eerst door schriftelijke bevestiging van degebruiker bindend.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

1.Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze eentermijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en ditaanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen vijf dagen naontvangst van de aanvaarding te herroepen.

A.Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomstdoor overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of socialebepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.Mocht tussen voormelde tijdstippen een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciersworden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aande wederpartij in rekening te brengen.

B.Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep ofeen bedrijf, geldt dat de prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in boven bedoeldezin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is diewederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN

1.De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

2.Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken,heeft de wederpartij de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlingetaakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker en afhankelijkvan de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren.

 

ARTIKEL 4: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

1.Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmerworden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdigelevering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2.Indien de niet tijdige levering verband houdt met de aard van het te leveren goed in relatie tot hetjaargetijde geraakt de gebruiker nimmer in gebreke. Wortelgoed kan alleen geleverd worden in de periodevan november tot en met maart, kluitgoed alleen in de periode van oktober tot en met april.

3.Bij levering in gedeelten wordt in elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

4.Indien overeengekomen is dat de te planten goederen van een bepaalde maat, grootte of omtrek dienente zijn, zal de gebruiker zich zoveel mogelijk inspannen om aan die afspraak te voldoen. Indien de gebruikerconstateert dat hij ondanks zijn inspanningen in dit opzicht niet aan de overeenkomst kan voldoen, zal degebruiker met de wederpartij overleggen over de alternatieven.

5.Indien het niet mogelijk blijkt de goederen aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadathij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken,het recht voor de goederen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekeningen risico van de wederpartij op te slaan of deze goederen te vernietigen, indien deze goederenredelijkerwijs niet opgeslagen kunnen worden. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij dekoopprijs te voldoen, onverlet.

6.Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zakendoor de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd, tenzijuitdrukkelijk anders is overeengekomen. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van deplaats van bestemming en is verantwoordelijk voor de uitlading. Tevens dient de wederpartij er voor tezorgen dat de te bewerken grond in voldoende mate toegankelijk is voor de gebruiker, diens personeel,diens machines en werktuigen.

7.De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren omtrent de bodemgesteldheid, o.a. betreffendeeventuele vervuiling en de drukvastheid van de ondergrond van de te bewerken grond. Tevens dient dewederpartij voor de juistheid van deze gegevens in te staan.

8.De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de aard en de ondergrond van de bestrating,waaromheen de gebruiker zijn werkzaamheden moet uitvoeren. De wederpartij staat in voor de juistheidvan de verstrekte gegevens, temeer daar de gebruiker aan de hand daarvan een beslissing moet nemenomtrent eventueel uit te voeren voorzorgsmaatregelen, ter voorkoming van beschadigingen/verzakkingenvan de bestrating ten gevolge van overpad door machines etc.

9.De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in deruimste zin des woords, in de te bewerken grond.

10.De in te richten tuin dient bij aanvang van de werkzaamheden vrij te zijn van overtollige materialen, puinen onkruid. Voorts dient de in te richten tuin opgeschoond te zijn en eventueel noodzakelijk te verrichtengrondwerk dient te zijn verricht. Indien bij aanvang van de werkzaamheden niet aan deze bepaling isvoldaan, zijn de kosten voor het verrichten van deze werkzaamheden voor rekening van de wederpartij,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.Het in de offerte opgenomen aantal arbeidsuren omvat mede de uren die de medewerkers van degebruiker nodig hebben om van en naar de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden, tereizen. Deze bepaling geldt ook indien het onderhoudswerkzaamheden betreft.

12.De gebruiker is bevoegd om, ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij,vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan.

 

ARTIKEL 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

1.Wanneer de levering door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonderonderbreking kan geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aande wederpartij in rekening te brengen.

2.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker benodigde goederen niet tijdig aande gebruiker geleverd worden, buiten de schuld van de gebruiker, en hierdoor vertraging ontstaat in deuitvoering van de overeenkomst, is de gebruiker niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.In het bijzonder zal deze bepaling gelden als het zeldzame of moeilijk leverbare planten, heesters ofbomen of anderszins bijzondere goederen betreft.

3.Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt dat deze onuitvoerbaarzijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmachtdan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker gestelde opdracht zodanigwordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolgevan de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdanrecht op volledig vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.

4.Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoek van de wederpartij komen geheelvoor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.Indien de wederpartij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het ontwerp van de tuin, en daarmeeook de offerte, op zijn verzoek wenst te wijzigen, dan is dit slechts mogelijk indien de gebruiker daarmeeinstemt. De gebruiker is alsdan, naar zijn keuze, gerechtigd de extra kosten, inclusief deadministratiekosten en de kosten van een eventueel nieuwe offerte die dit gewijzigde ontwerp met zichmeebrengt, bij de wederpartij in rekening te brengen of een forfaitair bedrag van 10% van hetoorspronkelijke totaalbedrag bij de wederpartij extra in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 6: TRANSPORT

1.Verzending van bestelde goederen geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voorrekening en risico van de wederpartij.

2.De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt methet transport, al dan niet aan de goederen geleden.

3.De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.

4.Niet-geaccepteerde goederen die door de wederpartij besteld zijn, worden door de gebruiker voorrekening en risico van de wederpartij opgeslagen c.q. vernietigd, een en ander conform het bepaalde inartikel 4, lid 5.

 

ARTIKEL 7: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

1.De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de goederen tot controle ervan over tegaan. Indien zichtbare gebreken of onregelmatigheden worden geconstateerd, dient zulks te wordenaangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en/of tijdens de oplevering te worden aangetekend,doch altijd uiterlijk binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker worden gebracht, zulks met onmiddellijkeschriftelijke bevestiging.

 

Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8dagen na ontvangst van de goederen, c.q. de voltooiing van de te verrichten werkzaamheden, door dewederpartij te worden gemeld.

2.Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaargemaakt, worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen en de verrichte werkzaamhedenworden alsdan geacht naar behoren te zijn verricht.

3.Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

4.De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

5.Indien retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruikerindien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien deretourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechtsvoor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijkegevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.

6.Indien de goederen na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijnbe- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

7.De gebruiker verleent éénmalig een groeigarantie van drie maanden op de door hem te leveren vasteplanten, heesters en bomen. Uiteraard dienen deze vaste planten, bomen en heesters gedurende dezeperiode naar behoren verzorgd te zijn en dient het gebrek aan groei niet te zijn veroorzaakt door eenomstandigheid welke voor rekening en risico van de wederpartij is. Nadrukkelijk wordt uitgesloten enigegarantie ter zake van graszoden.

8.In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

1.De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, dochaanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is vanzijn handelen of nalaten in de ruimste zin deze woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld,grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. De gebruiker is slechts aansprakelijk voor zover de schade wordtgedekt door enige verzekering. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derdendie de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.

2.Indien zich in de geleverde goederen kennelijke gebreken, materiaal- en/of fabricagefouten voordoen diereeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die goederenkosteloos te vervangen.

De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; defeitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

3.Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7, wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker –uit welke hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde goederen, danwel de nettoprijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige envolledige schadevergoeding.

4.A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kanworden aangesproken beperkt tot 6 maanden. B.Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van eenberoep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.

5.Zo door de gebruiker geleverde goederen door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantieop gelijke wijzen tussen partijen gelden.

6.De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor schade en vrijwaart degebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

A.voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdiggebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde goederen door de wederpartij;

B.voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeveninstructies en/of adviezen heeft gehandeld;

C.voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, (materialen),informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/ofvoorgeschreven.

 

ARTIKEL 9: BETALING

1.Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum netto contact te geschieden, ook indien conformartikel 4 niet kan worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A.zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% permaand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze alsvolle maanden aangemerkt.

B.zal de tegenpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, de kosten die verband houden methet nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen, waaronderkosten van een faillissement aanvrage, betalen. De wederpartij zal ter zake van buitengerechtelijkekosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met eenabsoluut minimum van €70,00.

3.Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zondernadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordenontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4.Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegdtot nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. het verrichten vanwerkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijkevermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5.Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten enkosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de tegenpartij datde voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

ARTIKEL 10: EIGENDOM ONTWERPEN

1.De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud envorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, en dergelijke.

2.Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde,komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruikrecht toe.

 

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren goederen voor tot op het tijdstipwaarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruikerheeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd metvorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmedevorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming vanverplichtingen van de zijde van de tegenpartij.

2.Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake geslotenovereenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfdewinst en interest te vorderen.

3.De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derdenrechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 12: PAND/WARRANTAGE

De wederpartij is niet bevoegd geleverde goederen/zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te bevestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar waar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan dienst zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens Algemene verkoop –en leveringsvoorwaarden Pagina 6 van 7

 

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 13: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, ondercuratelestelling of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

1.Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij geslotenovereenkomst is gehouden niet mogelijk is, en zulks te verwijten is aan niet toerekenbare niet-nakomingaan de zijde van de gebruiker, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door degebruiker ingeschakelde derden/toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige redenvoordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen geslotenovereenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartijgedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoedingte zijn gehouden.

 

Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartijgehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

2.Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming, zullen onder meerworden verstaan: plantenziekten en epidemieën, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandseonlusten, overheidsmaatregelen, import en export verboden, staking en uitsluiting door werklieden ofdreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van deovereenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallenen natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij degebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijningeschakeld.

3.Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haarverplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling,faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van dewederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de gebruiker verschuldigd is,dadelijk ten volledige opeisbaar.

 

ARTIKEL 15: ANNULERING/ONTBINDING

1.De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W.of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

2.Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is dewederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minsten 20% van de afgesproken prijs, verplichttot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. Dewederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart degebruiker ter zake.

3.Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER 

1.Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands rechtvan toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naarNederlands recht worden beslecht.

2.Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat degebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaatswaar de gebruiker woont of is gevestigd.

3.Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep ofbedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat dezaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voorbeslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.